fbpx

טפסי ההרשמה לשיעורי רכיבה

מלאו את הפרטים הבאים:

 אנא וודאו כי קיבלתם אישור על ההרשמה. במידה ולא קיבלתם אישור על ההרשמה אנא פנו למשרדי החווה. 

 יש לקרוא את התקנון המצורף לפני ההרשמה.

טופס הרשמה לשיעורי רכיבה

הסכם זה תקף עד סיום השתתפות הרוכב בחווה הירוקה.

  • על התלמיד לסיים את 13 השיעורים להם הוא זכאי במסגרת הקורס בו הינו משתתף, בתוך 3 חודשים. שיעורים שבוטלו ניתן להשלים אצל כל אחד מהמדריכים בחווה, בתיאום מראש, ובלבד שהדבר יעשה בתוך3 חודשים ממועד סיום הקורס.
  • במסגרת הקורס יינתנו לתלמיד 2 שיעורי ממשק ו/או שיעורי תיאוריה, שיהוו חלק מ-13 השיעורים להם זכאי התלמיד. חובה על התלמיד להשתתף בשיעורים אלה, כתנאי להשתתפותו בקורס.
  • יש להודיע למשרד החווה על ביטול שיעור, 24 שעות מראש, שאם לא כן, יחויב התלמיד בתשלום מלא בעבור אותו שיעור.
  • ככל ושיעור הרכיבה יבוטל בשל סיבות בריאותיות, יוכל התלמיד לקבל שיעור חלופי בגין אותו שיעור, ככל ויציג אישור רפואי בתוך שבוע ימים מתאריך הביטול.
  • ביטול שיעור יעשה אך ורק דרך משרדי החווה ובשום אופן לא יפנה התלמיד ישירות למדריכי החווה בעניין זה.
  • את שיעורי ההשלמה מבצעים על בסיס מקום פנוי במסגרת הקורס. לאחר שלושה חודשים מיום סיום הקורס לא יהיה ניתן לממש את השיעור.
  • למנהלת החווה בשיתוף עם המדריכים בחווה שיקול דעת לגבי שיבוץ התלמיד לרכיבה על הסוסים.
  • יודגש כי סוסי בית הספר לרכיבה מאולפים ומותאמים לרוכבים בכל הרמות וכי מדריכי הרכיבה בחווה הינם מקצועיים ובעלי הסמכה רשמית של מנהל הספורט.
  • במהלך שיעור הרכיבה של התלמיד, אסור באיסור מוחלט להיכנס למתחם בו מתקיים השיעור ו/או להתערב במהלך השיעור. במקרה הצורך, ניתן לפנות למנהלת החווה ו/או למשרדי החווה.
  • על התלמיד מוטלת החובה לרכב עם קסדת מגן תקנית ורכוסה, מכנסיים ארוכים ונעליים סגורות. לנרשמים לקורס ניתנת האפשרות לרכוש קסדת מגן לרכיבה.
  • אורך שיעור 30 דקות,על אחריות התלמיד להמתין חמש דקות לפני השיעור בכניסה לאורווה עם קסדה ומכנסיים ארוכים נעליים סגורות.
  • תלמיד שמגיע באיחור לשיעור יישא  באחריות, משמע לא תינתן השלמה.

   

  • בשל העובדה כי עסקינן בסוסים, אשר הינם בעלי חיים העשויים, במקרים קיצוניים, להתנהג בצורה בלתי צפויה, העלולה לגרום, חלילה, לפגיעה ו/או פציעה של התלמיד, יש להישמע להוראות מדריכי הרכיבה בחווה ו/או מנהלת החווה ללא עוררין.
  • ככל ולא ישמע התלמיד ו/או קרובי משפחתו להוראות ולנהלי החווה, לא תהיה החווה אחראית לכל פציעה ו/או פגיעה בתלמיד ו/או במי מבני משפחתו ו/או מבני לווייתו.
  • תלמיד שנרשם לקורס ומעוניין להפסיק להשתתף בו:
  • ההוראה לגבי קורסים קובעת כי יש לצרכן 14 יום לבטל את העסקה ממועד החתימה על הסכם.
  • באם הרוכב אינו מעוניין להמשיך לרכוב,ניתן להעביר את השיעורים הנותרים לגוף שלישי.
  • דמי ההרשמה שנגבים מהתלמיד כוללים ביטוח תאונות בו מבוטחת החווה.

   

   

  אני הח”מ,  אביו/אמו/האפוטרופוס של התלמיד, שפרטיו מפורטים מעלה, מאשר/ת בזאת כי קראתי את נהלי החווה ואני מסכים/מסכימה להם וכן מאשר/ת בחתימתי כי ידועים לי הסיכונים הכרוכים ברכיבה על סוסים, באשר עשויים הם להיות בלתי צפויים בהתנהגותם.

   

דילוג לתוכן