fbpx

טפסי ההרשמה לקייטנה הירוקה

שימו לב- הקייטנה מיועדת לילדים שעולים לכיתה א’ עד ו’ (לכיתות ו’ תיפתח קבוצת פעילות מיוחדת).

 אנא וודאו כי קיבלתם אישור על ההרשמה. במידה ולא קיבלתם אישור על ההרשמה אנא פנו למשרדי החווה. המקום מובטח רק לאחר שאישרנו את קבלת הטפסים.

במידה ואתם רושמים יותר מילד אחד, אנא מלאו טופס נפרד עבור כל אחד מהילדים.

תאריכים: 
מחזור ראשון : 03/07-14/07
מחזור שני : 17/07-28/07 
מחזור שלישי : 31/07-11/08
מחזור אחרון 14/08-18/08 לשבוע בלבד.
עלות כל מחזור לשלושת המחזורים הראשונים: 3,100 ש”ח.
עלות מחזור אחרון:1,550 ש”ח.
שעות: 08:30 עד 15:00.

מלאו את הפרטים הבאים:

 1. תנאי הרשמה:

הנרשם לקייטנת “החווה הירוקה” (להלן “הקייטנה”) על כל הנרשמים (להלן: “החניך”) לקבל על עצמם את “כללי התנהגות בקייטנה” כפי שמפורטים בסעיף 2 וינהגו על פיהם.

 1. כללי התנהגות בקייטנה: 
  1. יש לשלוח לקייטנה אך ורק חניך שבריאותו תקינה.
  2. החניכים והורי החניכים מקבלים על עצמם את “כללי התנהגות בקייטנה” וכן את תנאי ההרשמה והתנאים וביטולה כדלקמן:
  1. פגיעה או התעללות פיזית, נפשית, מינית, חברתית או אחרת, בחניכי הקייטנה או בצוות הקייטנה או בבעלי חיים המצויים בסביבת הקייטנה אסורה בהחלט.
  2. הרס או פגיעה בטבע, בסביבה, במבנים או בציוד השייך לקייטנה או למי מחניכי הקייטנה אסורה בהחלט. מובהר בזאת מפורשות כי חניך שיגרום בזדון להרס או פגיעה ברכוש תהא משפחתו אחראית לשיפוי הקייטנה בגין הנזק שנגרם.
  3. החניך יישמע להוראות צוות הקייטנה בכל זמן, והתנהגותו לא תדרוש השגחה ופיקוח שהינם מעל לרמה הסבירה המתאפשרת על-ידי צוות סביר.
  4. החניך והורי החניך מתחייבים לשתף את הנהלת הקייטנה בכל מצב אישי, בריאותי או אחר שייתכן וישפיע על התנהגות החניך במהלך שהייתו בקייטנה.
  5. השימוש בטלפונים סלולאריים במהלך השהיה בקייטנה, לרבות תקשורת בין החניכים להוריהם, מפריעה לפעילות השוטפת ולצוות הקייטנה, נא לדרוש מילדכם לפנות לצוות הקייטנה בכל בעיה שהיא ולנסות למנוע את השימוש בטלפונים סלולאריים.
  6. הורים ומשפחות החניכים יותרו להיכנס לשטח הקייטנה בשעות הפיזור והאיסוף הקבועות, הורה שמעוניין להוציא את בנו/ביתו לפני עליו להודיע על כך לצוות הקייטנה.
  7. הסוס עשוי במקרים קיצוניים להתנהג בצורה בלתי צפויה. על מנת לצמצם למינימום סיכויים לתאונה, יש להישמע להוראות המדריך.
  8. חובה לרכב עם קסדת מגן תקנית ורכוסה, מכנסיים ארוכים ונעליים סגורות – גם ברכיבה על סוסים.
  9. אין עלייה על סוס רק באישור ובליווי מדריך רכיבה בלבד.
 • הרשמה: 

עם קבלת טופס ההרשמה והסדרת התשלום עבור הקייטנה, יובטח מקומו של החניך באותו מחזור.

 • תשלום לקייטנה וביטולים:
 • התשלום עבור ההשתתפות בקייטנה ישולם במלואו במעמד הרישום. 
 • ביצוע התשלום יתאפשר באחת הדרכים שלהלן: במזומן, אשראי ובהמחאות.
 • ביטול עד חודש לפני המחזור – החזר מלא למעט דמי רישוםבסך  150 שח.
 • ביטול במהלך 4 שבועות שלפני פתיחת המחזור – חיוב של  דמי רישום + 25% ממחיר הקייטנה.ביטול במהלך 3 שבועות שלפני פתיחת המחזור – חיוב של דמי רישום + 40% ממחיר הקייטנה.ביטול במהלך שבועיים שלפני פתיחת המחזור – חיוב של דמי רישום + 70% ממחיר הקייטנה.ביטול במהלך השבוע שלפני פתיחת המחזור – אין החזר.
 • ביטול במהלך הקייטנה שאינו מסיבה רפואית ,עלות יום בודד 320 שח.
 • למען הסר ספק, במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא, לא יוחזרו לנרשמים “דמי רישום” לקייטנה. כמו כן במקרים של כוח עליון, מגפה, וכל נסיבות אחרות שאינן באחריות ו/או אינן תלויות בהנהלת המחנה, העשויות לגרור ביטולים או סגירת הקייטנה, שומרת הנהלת הקייטנה לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה, להעניק לנרשמים זיכוי בלבד ולא החזר כספי בגין הכספים ששלמו על ידם בגין ההרשמה לאותו מחזור.
  1. הנחות: עבור אח שני- 100 ₪ הנחה. אין כפל הנחות. 
  2. הנהלת הקייטנה שומרת לה הזכות להרחיק מהקייטנה חניך, ללא החזר כספי, שהפר את “כללי ההתנהגות בקייטנה” וכן חניך שלא יתנהג בהתאם לנורמות ההתנהגות ורוח הסבלנות והשיתוף בקייטנה.
 • חפצים אישיים: הנהלת הקייטנה לא תישא באחריות לאובדן, נזק או פגיעה בציוד החניכים. נא לא להביא ציוד יקר ערך.
 • התוכנית כפופה לשינויים.
 • הינני  מאשר לפרסם במדיה את תמונות ילדיי. 
 1. הצטרפות מאוחרת, היעדרות ועזיבה מוקדמת: 

אין הפחתה מעלות הקייטנה או זיכוי עבור תשלום בהצטרפות מאוחרת למחנה או עזיבה מוקדמת ממנו \ לא יינתן זיכוי כספי בגין הימים בהם נעדר החניך מהקייטנה. לרבות חניך שיאלץ לעזוב את הקייטנה מסיבה רפואית כלשהיא בהצגת אישור רפואי מוצדק. 

מעבר לתשלום:

יש לשלם בהתאם למחזור שבחרתם:
מחזור מלא (אחד משלושת המחזורים הראשונים) – 3,100 ש”ח 

או

מחזור אחרון של שבוע -1,550 ש”ח

דילוג לתוכן